• Přidáno: 14.08.2014   |   48 čtení / zobrazení

Ochrana osobních údajů 

 
Provozovatel internetové stránky Milchema s.r.o.
Sido: Pribinova 971/28, 01701 Považská Bystrica
IČO: 47378981
DIČ: 2023869045
IČ DPH: SK2023869045

 • provozovatel získává osobní údaje prostřednictvím internetové stránky https://www.syridlo.cz/
 • ke zpracovávání Vašich osobních údajů přistupujeme pouze zákonným způsobem, profesionální a citlivě
 • Vaše osobní údaje jsou uloženy v zabezpečeném informačním systému
 • všechny osoby, které přijdou do styku s Vašimi osobními údaji ze strany provozovatele, jsou náležitě poučeny o zákonném zacházení s nimi a jsou zavázáni mlčenlivostí
 • získáváme od Vás pouze ty údaje, které jsou nutné ke splnění účelu, na základě kterého jste nás kontaktovali můžete nás kdykoli požádat o smazání historie naší e-mailové komunikace, a to e-mailem, písemně nebo osobněÚčel zpracování osobních údajů
 

 • realizace objednávky a dodání zboží
 • identifikace zákazníků
 • provozovatel nevyužívá osobní údaje svých zákazníků na zasílání reklamy nebo newsletterů ve svém internetovém obchodě


Seznam zpracovávaných osobních údajů
 

 • provozovatel zpracovává Vaše kontaktní údaje pro účely předsmluvních vztahů, údaje na doručení kontaktními údaji jsou: Fyzické osoby: jméno a příjmení kupujícího, adresa bydliště, emailová adresa, telefonický kontakt, IP adresa. Podnikatelé: IČO, DIČ, IČDPH údaje na doručení jsou jméno a příjmení příjemce, titul, adresa doručení

 
Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů
 

 • provozovatel získává pouze ty osobní údaje zákazníků, které jsou potřebné ke splnění závazků, které od něj zákazník zájmem o zboží očekává
 • provozovatel získává osobní údaje od zákazníků v rozsahu nezbytném pro splnění povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a zákazníkem
 • provozovatel zpracovává osobní údaje dotčené osoby pouze po dobu nezbytnou pro splnění účelu vyplývajícího ze smlouvy a z obecně závazných právních předpisů
 • kupující akceptováním obchodních podmínek pověřuje prodávajícího zpracováním osobních údajů pro účely realizace objednávky a dodání zboží.


Zveřejnění údajů
 

 • provozovatel získané osobní údaje zákazníků - fyzických osob nezveřejňuje
 • provozovatel se zavazuje nevyužívat a neposkytovat osobní údaje mimo rozsah nutný pro realizaci Objednávky a dodání zboží.

 
Informace o právech dotčené osoby

Kupujícího: Osoba poskytující osobní údaje (dotčená osoba - Kupující) má ve smyslu ustanovení čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR následující práva:

1. Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR: Subjekt údajů má právo získat od Prodávajícího potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají.

2. Právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR: Dotyčná osoba má právo na to, aby Prodávající bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. S ohledem na účel zpracování osobních údajů má dotčená osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů.

3. Právo na výmaz osobních údajů podle čl 17 GDPR: Dotyčná osoba má právo na to, aby Prodávající bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jí týkají, pokud dotyčná osoba uplatnila právo na výmaz, pokud:
a / osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány nebo jinak zpracovány,
b / dotyčná osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracování osobních údajů provádí, a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů,
c / dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů nebo subjekt údajů zpochybňuje zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu,
d / osobní údaje se zpracovávají nezákonně,
e / je důvodem pro výmaz splnění povinnosti podle GDPR, Zákona o ochraně osobních údajů, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána,
f / se osobní údaje získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

4. Právo na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 GDPR: Dotyčná osoba má právo na to, aby Prodávající omezil zpracování osobních údajů, pokud:
a / dotyčná osoba namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího Prodávajícímu ověřit správnost osobních údajů,
b / zpracování osobních údajů je nezákonné a dotyčná osoba namítá vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití,
c / prodávající už nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování osobních údajů, ale potřebuje je dotyčná osoba na uplatnění právního nároku,
d / dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně Prodávajícího převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby. Dotčenou osobu, jejíž zpracování osobních údajů se omezí, je Prodávající povinen informovat před tím, než bude omezení zpracování osobních údajů zrušeny.

5. Na základě čl. 19 GDPR je Prodávající v případě, pokud to dotyčná osoba požaduje, povinen informovat dotčenou osobu o příjemcích, kterým Prodávající oznámil opravu osobních údajů, vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů.

6. Právo na přenosnost osobních údajů podle čl. 20 GDPR: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla Prodávajícímu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto osobní údaje dalšímu provozovateli.

7. Právo namítat zpracování osobních údajů podle čl. 21 GDPR: Dotyčná osoba má právo vznést zpracovávání jejích osobních údajů z důvodu týkajícího se její konkrétní situace prováděny na právním základě z důvodu, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo z důvodu, že zpracování je nezbytné pro účel oprávněných zájmů Prodávajícího nebo třetí strany, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Prodávající nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad právy nebo zájmy dotyčné osoby, nebo důvody pro uplatnění právního nároku. Dotyčná osoba má právo vznést zpracovávání osobních údajů, které se jí týkají, za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem.

8. Na základě čl. 22 GDPR má dotyčná osoba právo na to, aby se na ni nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizované zpracování osobních údajů, včetně profilování a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji obdobně významně ovlivňují.

 9. Na základě čl. 34 GDPR má dotyčná osoba právo, aby jí Prodávající bez zbytečného odkladu oznámil porušení ochrany osobních údajů, pokud takové porušení ochrany osobních údajů může vést k vysokému riziku pro práva fyzické osoby.

Poskytnutí informací dotyčné osobě
1. Prodávající je povinen poskytnout dotčené osobě na její žádost informace podle čl. 13 GDPR a oznámení podle čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR, které se týkají zpracovávání jejích osobních údajů. Informace je povinen poskytnout v listinné podobě nebo elektronické podobě, zpravidla ve stejné podobě, v jaké byla podána žádost. Pokud o to požádá dotčená osoba, informace může Prodávající poskytnout i ústně, pokud dotyčná osoba prokáže svou totožnost jiným způsobem. Prodávající je při uplatňování práv podle čl. 15 až 22 GDPR povinen poskytnout dotčené osobě součinnost.

2. Prodávající je povinen poskytnout dotčené osobě informace podle bodu 1 do jednoho měsíce od doručení žádosti. Uvedenou lhůtu může Prodávající v odůvodněných případech s ohledem na komplexnost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce, a to i opakovaně. Prodávající je povinen informovat o každém takovém prodloužení dotčenou osobu do jednoho měsíce od doručení žádosti spolu s důvody prodloužení lhůty.

3. Informace podle bodu 1 poskytuje Prodávající bezplatně.

4. Pokud je žádost dotyčné osoby zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená zejména pro její opakující se povahu, Prodávající může požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na oznámení nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na uskutečnění požadovaného opatření nebo odmítnout jednat na základě žádosti.
Omezení práv dotčené osoby K omezení práv dotčené osoby v souladu a podle čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochraně osobních údajů Prodávající informuje dotyčnou osobu, pokud tím není ohrožen účel omezení.
 
Kupující, který je fyzickou osobou, podpisem Smlouvy nebo odesláním Objednávky potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, jsou přesné a pravdivé. Zpracovávání uvedených osobních údajů se provádí na právním základě: zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je Kupující nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti Kupujícího ve smyslu ustanovení čl. 6 bod 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (dále jen "GDPR") Účelem zpracování osobních údajů je shromažďování, uchovávání a zpracovávání osobních údajů Prodávajícím a jejich použití na vybavení Objednávky, fakturační účely, a další úkony spojené s objednávkou, včetně pozdější komunikace s Kupujícím (reklamace, odstoupení od smlouvy a pod.), jakož i pro potřeby zasílání informací o produktech, a to i elektronickými prostředky (e-mail, sms). Kupující nese plnou odpovědnost za škody způsobené nesprávností nebo neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů.
Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje nad rozsah uvedený v těchto VOP a jejichž zpracování není slučitelné s právním základem uvedeném v bodě těchto VOP, pouze na základě předchozího souhlasu poskytnutého Kupujícím dobrovolně a na předem stanovený účel, rozsah a dobu. Kupující má právo udělený souhlas kdykoli písemně odvolat. Odvolání souhlasu je účinné dnem jeho doručení Prodávajícímu.
Prodávající se zavazuje nevyužívat a neposkytovat osobní údaje mimo rozsah nutný pro realizaci Objednávky. Osobní údaje nejsou poskytovány žádným třetím osobám s výjimkou webhostingu a dopravy, jak je uvedeno výše. Prodávající má ve smluvním vztahu s třetí osobou dohodnutou ochranu osobních údajů ve smyslu platných právních předpisů, zejména Zákona o ochraně osobních údajů, a zároveň je v VOP povinen informovat Kupujícího, že poskytnutí osobních údajů třetí osobě je nezbytné pro plnění Objednávky av opačném případě není možné Objednávku realizovat. Pro tyto účely je nezbytné, aby Prodávající získal od Kupujícího souhlas.
Všechny osobní údaje jsou chráněny ve smyslu platných právních předpisů, zejména Zákona o ochraně osobních údajů.
Prodávající se zavazuje provést všechny kroky k nejvyššímu zabezpečení osobních údajů Kupujícího.
 
Osobní údaje nejsou poskytovány žádným třetím osobám s výjimkou údajů nezbytných pro doručení objednávky, v případě, že byl na její doručení Kupujícím zvolený způsob dopravy "Kurýr PPL" nebo Česká pošta. Se společností PPL s.r.o, a Českou poštou má prodávající uzavřenou smlouvu o ochraně osobních údajů dle aktuálních zákonů a předpisů SR i GDPR (General Data Protection Regulation) a kdykoli ji po písemné žádosti, v přiměřené lhůtě a formě, poskytne kupujícímu k nahlédnutí. Stejně VOP společnosti Wexbo, s.r.o., poskytující Prodávajícímu služby webhostingu, jsou plně kompatibilní s legislativou nariadania EU o ochraně osobních údajů.


Aktualizováno v Považské Bystrici dne 25.5.2018

  Momentálně není k dispozici žádný komentář

  přidat komentář
   Informační centrum eshopu

  Sýrařské sady                                  Syřidla
  Chlorid vápenatý
  Mlékárenské kultury                       Bylinky do sýrů
  Plachty a tvarožníky
  Sýrařské formy                                   Sýrařské vosk                                    Filtry na mléko                                  Ostatní pomůcky  


  ©Copyrith Milchema s.r.o. 2014

  Doprava
  Doba expedice
  Poštovne
  Možnosti platby
  Jak nakupovat
  Obchodní podmínky
  Reklamace
  Ochrana osobních údajů                      Kontakty                                                                                 

  Milchema, spol. s r.o.
  Moyzesova 816/101
  01701 Považská Bystrica
  Slovenská republika
  +421 0907 036 482
  info@milchema.sk
  www.milchema.sk